ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
04 ม.ค. 2565 15:30:12

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดประชุมเครือข่ายงานทะเบียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐
๑๔.๐๐
น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Zoom Meeting) เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินงานรองรับระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพของประชาชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(
ERM2) ระบบการพิสูจน์ตัวตนเมื่อเข้ารับบริการ (Authentication
Code) กรณี OPD IPD และ PP และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกค่าใช้จ่ายกรณี ย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิทันที
ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้
งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้สรุปและรวบรวมเนื้อหาในการประชุม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับหน่วยบริการ
ออนไลน์ที่
 และรายละเอียดตามนี้

๑.สรุปแนวทางในการดำเนินเนินงานสำหรับหน่วยบริการหลักๆ การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชน ระบบ การAuthentication ผ่านบัตรประชาชน Smartcard และระบบ Authen ให้รับบริการในหน่วยบริการ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระบบการ WalkIn ฯลฯ คลิก!Links : http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/2913.pdf

๒. แนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการ เครือข่ายงานทะเบียนระดับเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อเนื่องไป ๒๕๖๕ คลิก!Links : http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/2507.pdf

๓. งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2565 Linksคลิก! : http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/5904.pdf

๔. ระบบการพิสูจน์ตัวตนเมื่อเข้ารับบริการ (Authentication Code) กรณี OPD IPD และ PP และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกค่าใช้จ่ายกรณี ย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิทันที ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้WalkIn ข้อมูล Updated  คลิก!Links : http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/2162.pdf

๕. ข้อมูลเบิกจ่ายตรงสิทธิอปท.สำหรับหน่วยบริการทุกแห่ง ข้อมูล Updated คลิก!Links: http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/5691.pdf

ได้แจ้งเรียน... ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ แล้ว 
เพิ่มเติม....
            1.) แจ้งปรับปรุง เงื่อนไข และอัตรจ่ายให้บริการโควิด-19 สปสช.๒๕๖๕  คลิก!Links:http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/1812.pdf

            2.) ตามหนังสือเวียน สปสช ๖.๗๐ / ว.๗๖๒๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อัคราค่าบริการ และ รหัส และรายละเอียดการเบิกจ่าย... คลิก!Links: http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/3060.pdf
หมายเหตุ  ข้อมูลมีการ จะมีการ Updated อยู่เสมอๆ นะครับ