ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ >> ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
10 มิ.ย. 2564 09:25:05
เรียน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประจำหน่วยบริการเพื่อโปรดทราบ

                 เนื่องจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยบริการทุกแห่งจะต้องประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตนเอง และบันทึกข้อมูลในระบบ CPP โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานตามระบบงาน ดังนี้

    ๑.) หน่วยบริการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ของตนเองให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
     จากที่นี่ http://cpp.nhso.go.th/CPPโดยขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

แนวทางการตรวจประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ สปสช. ปีงบประมาณ 2565
          ๒.) หน่วยบริการบันทึกคะแนนประเมินตนเอง ผ่านโปรแกรมประเมินขึ้นทะเบียนในระบบออนไลน์ กรณีที่ประเมินแล้ว  ที่มีข้อที่ตกเกณฑ์ ให้หน่วยบริการได้จัดทำแผนงานฯแก้ไขปัญหา ข้อนั้นๆไว้ ในปีงบประมาณต่อไป

หมายเหตุ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จะต้องบันทึกผลการประเมิน ทั้ง หน่วยบริการปฐมภูมิ  หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ     รพ.สต.และPCUของรพช. บันทึกผลการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ

            โดยขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้แม่ข่ายแต่ละอำเภอ (สสอ.และรพช./รพ.ยส.) ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องและการดำเนินงานของลูกข่าย ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้ตรวจสอบแก้ไขให้ เสร็จก่อนวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ระบบ สปสช.จะตัดในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Download

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ

>>>>>Download<<<<<

ติดปัญหาการเข้าใช้งาน ติดต่อ
ชาญชัย เสี้ยวทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร
โทร : ๐๘๗๖๔๕๙๐๕๐
LineId: Walkman_yaso (หรือใช้ตามเบอร์โทร)