ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 

Username : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Datacenter (สปสช.)

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต

งานตามจ่าย ผู้ป่วยนอก

งานการเบิกจ่าย งปม.

งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินฯ

โปรแกรมเฝ้าระวังรายได้ ค่าใช้จ่าย Ver.2013

ข่าว/ประกาศ (ประกันฯ)

รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)

ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)

Prakan_Databases
ประชากรจำแนกตามประเภทสิทธ
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
โปรแกรม Authentication ปี๒๕๖๔ (Updated L... Chanchai 17/12/2563 เวลา: 11:41:21 2
แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง รพ.สต.บ้านห... เกษมศักดิ์ รุจาคม 27/01/2564 เวลา: 15:33:11 2
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่กุดชุม_มกราคม25... นันทนา ศรีดำ 18/01/2564 เวลา: 10:12:44 1
แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง... เกษมศักดิ์ รุจาคม 25/01/2564 เวลา: 08:52:14 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.ดอนกลอย... วรรณภา ทองบ่อ 25/01/2564 เวลา: 11:42:48 1
แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง รพ.สต.บ้านห... เกษมศักดิ์ รุจาคม 26/01/2564 เวลา: 12:16:07 1
แจ้งบุคคลไม่อยู่ในพื้นที่... อาภาภรณ์ เขียวศรี 8/01/2564 เวลา: 15:19:58 1
แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง... เกษมศักดิ์ รุจาคม 22/05/2563 เวลา: 15:19:18 1
03870แต้งสิทธิว่างไม่สามารถตามได้... จิตร์สุดา นามวาท 21/08/2563 เวลา: 11:20:08 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.บ้า... นุสรา บุญทศ 20/03/2563 เวลา: 15:08:23 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.บ้าน... นฤมล 27/12/2562 เวลา: 15:31:05 1
ไฟล์สำหรับจัดทำข้อมูล ต้นทุนบริการของหน่... กลุ่มงานประกันสุขภาพสสจ.ยส. 8/01/2563 เวลา: 15:03:29 3
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ชาญชัย 12/11/2562 เวลา: 09:33:44 1
แจ้งสิทธิว่างอยู่ต่างจังหวัดและต่างประเท... เยาวลักษณ์ 15/11/2562 เวลา: 14:43:23 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... กิตติกา 11/09/2562 เวลา: 09:58:04 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... นุสรา บุญทศ 21/08/2562 เวลา: 11:54:38 1
ทำงานที่ต่างจัหวัด ... เยาวลักษณ์ 10/07/2562 เวลา: 11:28:43 1
รพ.สต.คำผักกูด แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้... วิโรจน์ สุวรรณคำ 13/02/2562 เวลา: 19:49:06 1
รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม แจ้งสิทธิว่างไม่อ... จิราวรรณ 15/04/2561 เวลา: 13:06:59 1
รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม แจ้งสิทธิว่างไม่อ... จิราวรรณ 26/03/2561 เวลา: 14:48:46 3
รพ.สต.หนองแก อ.กุดชุม แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อ... Amika 20/02/2561 เวลา: 09:27:56 1
รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม แจ้งย้ายสิทธิ์ว่า... จิราวรรณ 13/01/2561 เวลา: 10:45:31 1
ข้อมูลครอบคลุมผู้มีหลักประกันสุขภาพ เขต.... ชาญชัย 5/01/2561 เวลา: 11:52:58 1
สอบถามเรื่อง พศ.เกิด ในทะเบียนราษฎร์กับ ... พรรณฑิตรา 29/12/2560 เวลา: 11:57:32 1
ด่วน! Update โปรแกรม Authentication ปี 2... ชาญชัย เสี้ยวทอง 16/01/2560 เวลา: 16:01:07 2


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ต.กุดกุง... สุพัตรา โพธิ์ศรี 10/09/2563 เวลา: 11:33:22 1
แจ้งรายชื่อสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ... เนตรนัยณา เสน่ห์พูด 14/08/2563 เวลา: 17:20:31 1
แจ้งผู้มีสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... นิภาภรณ์ อุดมแก้ว 20/07/2563 เวลา: 16:12:34 1
แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบ... ชาญชัย เสี้ยวทอง 25/02/2563 เวลา: 07:09:58 1
แจ้งคนไม่อยู่ในพื้นที่... อุทัยวรรณ สุภี 28/01/2563 เวลา: 18:13:49 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ อ.เลิงนกทา... เทวัญ พูลทวี 20/01/2563 เวลา: 19:41:26 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.โพน... ภานุวัฒน์ บุญโญ 20/01/2563 เวลา: 11:38:14 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... กิตติกา ค่ำควร 17/01/2563 เวลา: 15:01:57 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ทวีชัย ค้าขาย 17/01/2563 เวลา: 11:19:44 1
แจ้ง รายชื่อผู้มีสิทธิว่าง ไม่ได้อาศัยอย... นิภาภรณ์ อุดมแก้ว 15/01/2563 เวลา: 16:01:53 1
แจ้งบุคคลไม่อยู่ในพื้นที่ต.กุดกุงค่ะ... สุพัตรา โพธิ์ศรี 15/01/2563 เวลา: 11:44:36 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยูในพื้นที่ รพ.สต.บ้าน... พิเชษฐ์ ศิรินาม 14/01/2563 เวลา: 09:18:44 1
รพ.สต.คำผักกูด แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้... วิโรจน์ สุวรรณคำ 13/01/2563 เวลา: 19:19:14 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.พระเ... นฤมล คำภาลี 13/01/2563 เวลา: 14:55:39 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.โคกน... จันทร์ฉาย ภาวะโคตร 13/01/2563 เวลา: 09:19:38 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... รุ่งนภา สุวรรณทิตย์ 12/01/2563 เวลา: 19:07:08 2
ต.ขั้นไดใหญ่ แจ้งสิทธิ์ว่าง...ไม่อยู่ในพ... ชาญชัย มาลัย 12/01/2563 เวลา: 13:52:03 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.เหล... สุภาวดี จรูญเนตร์ 10/01/2563 เวลา: 11:58:12 1
แจ้งสิทธิ์ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.เซซ่ง ต... วารินทร์ ภูดรม่วง 10/01/2563 เวลา: 17:41:22 1
รพ.สต.บ้านหัวเมือง แจ้งประชากรสิทธิ์ว่าง... พิชิตชัย สัจธรรม 10/01/2563 เวลา: 16:12:52 1
รพ.สต.บ้านราชมุนี อ.มหาชนะชัย แจ้งสิท... เบญจพร กองมา 10/01/2563 เวลา: 14:54:18 1
รพ.สต.บ้านบากเรือ อ.มหาชนะชัย แจ้งสิทธิ์... นิภัทรา ศรไชยญาติ 10/01/2563 เวลา: 14:32:58 1
รพ.สต.บ้านเซซ่ง แจ้งสิทธว่างที่ไม่อยู่ใน... วารินทร์ ภูดรม่วง 10/01/2563 เวลา: 13:53:21 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.... วิศรุต บรรลือ 10/01/2563 เวลา: 12:18:33 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่.............. แววดาว ห้องแซง 10/01/2563 เวลา: 10:04:23 1

 
   


 Logln เข้าสู่ระบบก่อน
แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

คลิก LogIn