ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> อบรม/สัมมนา >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
03 ส.ค. 2560 13:55:19

โครงการ  : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์    สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยบริการ  จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ในวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐
-๑๖.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อีกทั้งแรงงานคนไทยส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการเองมากขึ้น
ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานของคนไทย
จึงมีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือ ปัญหาในหลายด้านทั้งด้านสังคม การสาธารณสุข ความมั่นคง
โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขอันเป็นปัจจัยพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรม
ที่รัฐจะต้องให้การดูแลไม่ว่ากรณีใด
          การดำเนินงานครั้งนี้มีระยะเวลา
๑ วัน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยบริการ จากโรงพยาบาลทุกแห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
จำนวน ๑๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยบริการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว
ผู้ติดตาม
ได้ถูกต้องตามกระบวนการ

๒.เพื่อให้มีการเข้าสู่การสร้างหลักประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม ได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

๓.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการชดเชยค่าบริการแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามสำหรับหน่วยบริการในจังหวัด
                        โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร
และโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วเป็นวิทยากรฃ

inks ไฟล์นำเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

ไฟล์นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานประกัน คลิกที่นี่ www.pkyasothon.org/upload/2560/prakan_2560.pptx

ไฟล์นำเสนอวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ที่นี่  http://www.pkyasothon.org/upload/2560/human_office.ppt  และ  http://www.pkyasothon.org/upload/2560/human_office2.ppt

ไฟล์นำเสนอวิทยากร จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร http://www.pkyasothon.org/upload/2560/workfoce.pptx

ไฟลนำเสนอวิทยากรจากรพ.ยโสธร คำเขื่อนแก้ว http://www.pkyasothon.org/upload/2560/yasoHos_claim_sss.pptx

แบบฟอร์มการเบิกประกันสังคม โรงพยาบาลยโสธร http://www.pkyasothon.org/upload/2560/yasoHos_claim_form.xlsx

ไฟล์วีดีโอที่เกี่ยวข้อง แรงงานเด็กกรวยกระดาษ

วีดีโอเพิ่มเติม