ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> การเงินการคลัง >> ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
21 พ.ค. 2558 10:39:18
3 กันยายน   การคำนวณQuick Method2558Q3  <<Download>>  <<Download>>
3 กันยายน    เอกสารการบรรยายวันที่ 2 กันยายน 2558  <<เอกสารนำเสนอ1>>   <<เอกสารนำเสนอ2>>   <<เอกสารนำเสนอ3>>
2 กันยายน 2558   การจัดทำแผนเงินบำรุงเพื่อการบริหาร ปี 2559 

สิงหาคม 2558

28 สิงหาคม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อจัดทำแผนเงินบำรุงเพื่อการบริหารและแนวทางการจัดสรรงบลงทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 <<Download>>
20 สิงหาคม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล <<Download>>โครงการพัฒนาฯ <<Download>> กำหนดการอบรม <<Download>>จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละจังหวัด  
  รุ่น1   เขต 1-4  <<Download>>  แบบสำรองห้องพัก
  รุ่น2   เขต 5-8  <<Download>>  แบบสำรองห้องพัก
  รุ่น3   เขต 9-12 <<Download>> แบบสำรองห้องพัก
 แบบตอบรับ<<Downoload>>     ส่งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

20 สิงหาคม  เรื่อง แจ้งการโอนเงินสนับสนุนตามโครงการบูรณาการข้อมูลระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าหน่วยบริการ <<Download>>
19 สิงหาคม   เรื่อง  การดำเนินงานโครงการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงินและปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    เอกสารแนบ     <<DownloaD>>
13 สิงหาคม  รายงานการตรวจสอบคุณภาพทางการเงิน Q1/2558<<Download>>              Q2/2558<<Download>>
6 สิงหาคม  ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 3/2558  <<Download>>

กรกฏาคม 2558

29 กรกฎาคม  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม จะดึงข้อมูลงบการเงินไตรมาส 3/2558
20 กรกฏาคม  เอกสารการอบรมเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 <<Download>>
15 กรกฏาคม  กำหนดการอบรม โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบัญชีของเขตสุขภาพที่ 1-12 <<Download>>
13 กรกฏาคม  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบัญชีของเขตสุขภาพที่ 1-12 <<Download>>

19 มิถุนายน ตารางการคำนวณวิกฤติระดับ 7 <<Download>>
16 มิถุนายน  แจ้ง นพ.สสจ. ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 3/2558 ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 
10 มิถุนายน  การคำนวณ Quick Method <<Download>>
8 มิถุนายน  Quick Method 2558Q2  <<Download>>
22 พฤษภาคม   ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 2/2558  <<Download>>
7 เมษาายน หนังสือที่ สธ 0209.02/ว70 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รายงานผลงานบริการ และจัดทำแผนผลการตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการ<<Download>>
20 มีนาคม   Quick Method 2558Q1  <<Download>>
3 มีนาคม  แนวทางการบันทึกบัญชี(เพิ่มเติม) 2558 <<Download>>
6 มีนาคม   การจัดทำแผนประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย (Planfin) <<Download>>
6 กุมภาพันธ์  การจำแนกผังบัญชีภาคสุขภาพเพื่อคำนวณต้นทุนบริการ Quick Method ปี 2558 <<Download>>
25 กุมภาพันธ์  ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 1/2557  <<Download>>
5 กุมภาพันธ์   คะแนนคุณภาพงบการเงินไตรมาส 4/2557 <<Download>>
3 กุมภาพันธ์  Quick Method 2557Q4  <<Download>>
14 กุมภาาพันธ์  การดึงข้อมูลเงินเดือนจ่ายตรง  <<Download>>
23 มกราคม  ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 4/2557  <<Download>>การจำแนกต้นทุน LC MC CC 2557 <<Download>>