ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> งานอื่นๆในกลุ่มงาน >> รายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดยโสธร
16 พ.ค. 2560 15:03:03
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
คลิกที่ รายงานแต่ละประเภทเพื่อดูข้อมูล สำหรับกองทุนทุกแห่งในจังหวัดยโสธร

1. รายงานสรุปจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าใช้งานโปรแกรมฯ

2. รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ


กองทุนฯแห่งใดที่ติดปัญหาในการบันทึกผลการดำเนินงาน กรุณาติดต่อ
ได้ที่ คุณชาญชัย กลุ่มงานประกันฯ สสจ.ยโสธร มือถือ ๐๘๗๖๔๕๙๐๕๐

การดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)เขตสุขภาพที่ 10 
โดย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
สไลน์ สตง.บรรยาย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน กองทุน เรื่องกองทุนตำบลฯ เมื่อ ๒๗-๒๘ พย.๖๐ ที่มุกดาหาร 

Links 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ที่นี่ http://obt.nhso.go.th/obt/home

กองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ LTC สปสช. ที่นี่ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE1MQ==

คู่มือคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557 เล่มสีเขียว ที่ http://www.thongthinlaws.com/2015/02/2557_31.html

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนฯ ที่นี่ครับ 
Links!ข้อมูลคลิกที่นี่ครับ.......

ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(Edit 30/09/59) โดยมีตัวอย่างโครงการ ดังนี้

1 editกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอด 6 โครงการ

2 editกลุ่มเด็กเล็กฯ 9 โครงการ

3 editกลุ่มวัยเรียน 5โครงการ

4 edit วัยทำงาน 5 โครงการ(ผช วนิดา)

5 edit ผส เรื้อรัง13 โครงการ

6 7 edit (จุรีรัตน์_final)3 โครงการ

8 บริหารจัดการ 7(4) 4 โครงการ

อ.กฤช edit3(28 กย.59)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างโครงการ ตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตามลิงค์ด้านล่าง

http://ubon.nhso.go.th/upload/downloads/ตัวอย่างโครงการeditupdate30กย.59.rar