ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป

Username : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Datacenter (สปสช.)

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.
วันพฤหัส ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3500 - 0
3501 เมืองยโสธร 61
3502 ทรายมูล 2
3503 กุดชุม 8
3504 คำเขื่อนแก้ว 6
3505 ป่าติ้ว 1
3506 มหาชนะชัย 2
3507 ค้อวัง 0
3508 เลิงนกทา 21
3509 ไทยเจริญ 2
รวม 103

หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งเคสสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 27/10/2560 เวลา: 09:16:02 1
แจ้งค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... วิคิด ทองสถิตย์ 25/10/2560 เวลา: 17:57:37 1
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 25/10/2560 เวลา: 16:44:42 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ ... เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ 25/10/2560 เวลา: 13:38:22 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.... บัณดิษฐ สร้อยจักร 24/10/2560 เวลา: 15:39:36 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ขอ... วิชาญ สอนเผือก 24/10/2560 เวลา: 11:26:28 1
แจ้งสิทธิว่างเป็นสิทธิ์ข้าราชการ... พัฒนาวดี การุณย์ 24/10/2560 เวลา: 11:23:03 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่เพิ่ม... สุพัตรา โพธิ์ศรี 24/10/2560 เวลา: 10:30:04 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... สุพัตรา โพธิ์ศรี 24/10/2560 เวลา: 10:26:16 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ใช่คนในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 24/10/2560 เวลา: 10:25:48 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.... ชาลินี ผาบปิจวงศ์ 18/10/2560 เวลา: 18:01:47 2
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่คะ... สมกิจ ลากวงษ์ 13/10/2560 เวลา: 11:20:32 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ... บัณดิษฐ สร้อยจักร 26/09/2560 เวลา: 10:54:56 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ เขตร... พิไลลักษณ์ จักรวรรณพร 24/09/2560 เวลา: 18:03:40 1
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 23/09/2560 เวลา: 14:24:05 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่คะ... สมกิจ ลากวงษ์ 23/09/2560 เวลา: 11:22:01 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... สุพัตรา โพธิ์ศรี 23/09/2560 เวลา: 09:10:23 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ ร... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 22/09/2560 เวลา: 15:12:18 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่038... จิตร์สุดา อรจันทร์ 21/09/2560 เวลา: 10:14:31 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ อยูกทม เรีย... เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ 13/09/2560 เวลา: 10:48:50 2

 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


     
     
   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn