ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... ...หน่วยบริการสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน หลังจากนั้นจะยกยอดไปเดือนต่อไป ..โดยเริ่มต้น ในวันที่ ๒๑ ของเดือน เนื่องจาก ฐานข้อมูลสิทธิว่างจังหวัดปรับให้ตรงกับ ฐาน สปสช. และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป

Username : *
Password : *

USERNAME :ใช้เลขปปช.นายทะเบียนบริการ

PASSWORD : รหัสหน่วยบริการ


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Datacenter (สปสช.)

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.
วันจันทร์ ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 254
3502 ทรายมูล 35
3503 กุดชุม 101
3504 คำเขื่อนแก้ว 94
3505 ป่าติ้ว 58
3506 มหาชนะชัย 98
3507 ค้อวัง 42
3508 เลิงนกทา 153
3509 ไทยเจริญ 45
รวม 880

หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน
เริ่ม...ข้อมูลในรอบเดือนต่อไป วันที่ ๒๑ ....
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 21-24 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... อิศราภรณ์ มณีใส 21/11/2562 เวลา: 10:25:39 1
สิทธิว่างไม่อนู่ในพื้นที่... วรางกุล ลครชัย 20/11/2562 เวลา: 21:27:18 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ อ.เลิ... เทวัญ พูลทวี 20/11/2562 เวลา: 16:48:48 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... รุ่งนภา สุวรรณทิตย์ 20/11/2562 เวลา: 16:33:44 3
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ชาญชัย มาลัย 20/11/2562 เวลา: 15:18:36 1
แจ้งบุคคลไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... อังคณา เหรียญหล่อ 20/11/2562 เวลา: 15:11:52 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... นฤมล คำภาลี 20/11/2562 เวลา: 13:53:15 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... อรพรรณ ปรัสพันธ์ 20/11/2562 เวลา: 11:58:58 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... กฤติยาภรณ์ ยุทธรรม 20/11/2562 เวลา: 11:23:13 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ ร... สุภาวดี จรูญเนตร์ 20/11/2562 เวลา: 11:02:42 1
แจ้งเรื่องสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที... เบญจพร กองมา 20/11/2562 เวลา: 10:10:06 1
แจ้งสิทธิว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ... วิจิตตรา ตั้งมั่น 20/11/2562 เวลา: 10:04:52 1
แจ้งสิทธืว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ... วิศรุต บรรลือ 20/11/2562 เวลา: 09:40:22 1
แจ้งสิทธิ์ว่าไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... สุจิตตรา ศิลาชัย 20/11/2562 เวลา: 09:38:42 1
แจ้งสิทธืว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ ร... ลำดวน วงค์คำพันธ์ 20/11/2562 เวลา: 09:16:46 1
แจ้งสิทธืว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ... นุสรา สิงหา 19/11/2562 เวลา: 11:29:32 1
รพ.สต.บ้านหนองชุม แจ้งสิทธิ์ว่างไม่... ชิตณรงค์ เชื้อบัณฑิต 18/11/2562 เวลา: 11:56:42 1
รพ.สต.คำผักกูด แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่... วิโรจน์ สุวรรณคำ 15/11/2562 เวลา: 18:33:37 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... ภานุวัฒน์ บุญโญ 15/11/2562 เวลา: 10:23:45 1
รพ.สต.ห้องข่า แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู... วิคิด ทองสถิตย์ 15/11/2562 เวลา: 10:17:33 1

 
 
 

ศูนย์ OneStopService จังหวัดยโสธร ๕-๑๖ กพ.๒๕๖๑
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร๒๕๖๐
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...ชาญชัย เสี้ยวทอง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


     
     
   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn