ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... ...หน่วยบริการสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน หลังจากนั้นจะยกยอดไปเดือนต่อไป ..โดยเริ่มต้น ในวันที่ ๒๑ ของเดือน เนื่องจาก ฐานข้อมูลสิทธิว่างจังหวัดปรับให้ตรงกับ ฐาน สปสช. และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป

Username : *
Password : *

USERNAME :ใช้เลขปปช.นายทะเบียนบริการ

PASSWORD : รหัสหน่วยบริการ


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Datacenter (สปสช.)

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.
วันศุกร์ ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 192
3502 ทรายมูล 9
3503 กุดชุม 49
3504 คำเขื่อนแก้ว 53
3505 ป่าติ้ว 14
3506 มหาชนะชัย 46
3507 ค้อวัง 13
3508 เลิงนกทา 86
3509 ไทยเจริญ 11
รวม 473

หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน
เริ่ม...ข้อมูลในรอบเดือนต่อไป วันที่ ๒๑ ....
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 21-24 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
รพ.สต.ขุมเงิน อ.เมือง แจ้งสิทธิว่าง... ดวงใจ สังคะลุน 11/09/2562 เวลา: 11:57:02 2
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ ร... รัตนา ทองคำ 19/09/2562 เวลา: 13:50:52 1
รพ.สต.โพนเมือง แจ้งสิทธ์ไม่อยู่ในพื... ภานุวัฒน์ บุญโญ 16/09/2562 เวลา: 09:26:28 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ ร... รัตนา ทองคำ 12/09/2562 เวลา: 09:59:13 1
แจ้งสิทธิอยู่ต่างจังหวัด... เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ 11/09/2562 เวลา: 10:33:05 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ... สุดาวรรณ ทำทอง 7/09/2562 เวลา: 13:42:36 1
รพ.สต.โพนเมือง แจ้งสิทธ์ไม่อยู่ในพื... ภานุวัฒน์ บุญโญ 20/08/2562 เวลา: 14:51:56 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... รัตนา ทองคำ 20/08/2562 เวลา: 09:27:10 1
รพ.สต.โพนเมือง แจ้งสิทธ์ไม่อยู่ในพื... ภานุวัฒน์ บุญโญ 16/08/2562 เวลา: 11:18:34 1
รพ.สต.คำผักกูด แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่... วิโรจน์ สุวรรณคำ 14/08/2562 เวลา: 15:05:31 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้ในพื่้นที่... นิภาพร บุญยู้ 9/08/2562 เวลา: 13:45:10 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ร... ดวงใจ สังคะลุน 7/08/2562 เวลา: 15:04:24 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ งวดวั... วรางกุล ลครชัย 20/07/2562 เวลา: 21:58:24 1
รพ.สต.คำผักกูด แจ้งสิทธิว่างไม่พบอย... วิโรจน์ สุวรรณคำ 19/07/2562 เวลา: 16:06:14 1
รพ.สต.โพนเมือง อ.ค้อวัง แจ้งสิทธิว่... ภานุวัฒน์ บุญโญ 12/07/2562 เวลา: 14:12:03 1
สิทธิว่างไม่สามรถขึ้นทะเบียนได้ รพ.... นิภาพร บุญยู้ 11/07/2562 เวลา: 16:24:35 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่รพ.สต... สุดาวรรณ ทำทอง 10/07/2562 เวลา: 14:24:24 1
แจ้งบุคคลไม่อยู่ในพื้นที่ต.กุดกุงค่... สุพัตรา โพธิ์ศรี 10/07/2562 เวลา: 13:03:08 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... นุสรา สิงหา 20/06/2562 เวลา: 20:41:31 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ... เนตรนัยณา เสน่ห์พูด 13/06/2562 เวลา: 14:30:04 1

 
 
 

ศูนย์ OneStopService จังหวัดยโสธร ๕-๑๖ กพ.๒๕๖๑
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร๒๕๖๐
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...ชาญชัย เสี้ยวทอง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


     
     
   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn