ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป

Username : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Datacenter (สปสช.)

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.
วันศุกร์ ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3500 - 1
3501 เมืองยโสธร 197
3502 ทรายมูล 24
3503 กุดชุม 51
3504 คำเขื่อนแก้ว 52
3505 ป่าติ้ว 34
3506 มหาชนะชัย 37
3507 ค้อวัง 5
3508 เลิงนกทา 93
3509 ไทยเจริญ 29
รวม 523

หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... รุ่งวิทย์ วิวรรณพงษ์ 3/09/2560 เวลา: 07:09:23 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่038... จิตร์สุดา อรจันทร์ 28/08/2560 เวลา: 09:20:19 1
สิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.... ดวงใจ สังคะลุน 27/08/2560 เวลา: 17:49:48 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... พัฒนาวดี การุณย์ 25/08/2560 เวลา: 16:18:52 1
สิทธิว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ ครับ... เดชา ป้องศรี 24/08/2560 เวลา: 15:31:56 1
สิทธิว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ ครับ... เดชา ป้องศรี 24/08/2560 เวลา: 15:31:56 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 24/08/2560 เวลา: 10:26:53 1
แจ้งสิทธิ์ว่าที่ไม่อยู่ในพื้นที่ ... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 17/08/2560 เวลา: 13:29:37 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ชุมพล มูลสาร 17/08/2560 เวลา: 11:01:54 1
แจ้งสิทธิว่างเป็นสิทธิข้าราชการครับ... ณัฐพงษ์ พลมาตร 15/08/2560 เวลา: 11:45:39 1
ไฟล์ Excel ส่ง สปสช.ไม่ผ่าน... สัมพันธ์ แก่นสุข 31/07/2560 เวลา: 09:10:55 1
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่ ต.ไทยเจริ... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 26/07/2560 เวลา: 21:41:08 1
แจ้งสิทธิ์ว่างแต่ไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 26/07/2560 เวลา: 09:06:11 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... ปาริชาติ อารีเอื้อ 25/07/2560 เวลา: 14:13:21 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ชัยยศ ศรีรักษ์ 24/07/2560 เวลา: 14:33:06 2
สิทธิว่างไม่พบตัว รพ.สต.ขุมเงิน... สมชาย ลิ้มประสาท 24/07/2560 เวลา: 10:32:47 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่พื่นที่... บัวดิน จวนสาง 21/07/2560 เวลา: 14:29:43 1
แจ้งรายชื่อสิทธิ์ว่างผู้ป่วยไม่อยู่... รัตนา ทองคำ 21/07/2560 เวลา: 14:12:52 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... สุพัตรา โพธิ์ศรี 21/07/2560 เวลา: 13:22:39 1
แจ้งสิทธิ์ว่างแต่ไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 19/07/2560 เวลา: 08:28:54 1

 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


     
     
   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn