ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... ...หน่วยบริการสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน หลังจากนั้นจะยกยอดไปเดือนต่อไป ..โดยเริ่มต้น ในวันที่ ๒๑ ของเดือน เนื่องจาก ฐานข้อมูลสิทธิว่างจังหวัดปรับให้ตรงกับ ฐาน สปสช. และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป

Username : *
Password : *

USERNAME :ใช้เลขปปช.นายทะเบียนบริการ

PASSWORD : รหัสหน่วยบริการ


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Datacenter (สปสช.)

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.
วันอังคาร ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 68
3502 ทรายมูล 3
3503 กุดชุม 10
3504 คำเขื่อนแก้ว 10
3505 ป่าติ้ว 0
3506 มหาชนะชัย 5
3507 ค้อวัง 1
3508 เลิงนกทา 0
3509 ไทยเจริญ 2
รวม 99

หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน
เริ่ม...ข้อมูลในรอบเดือนต่อไป วันที่ ๒๑ ....
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 21-24 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิ์ว่าง ตรวจสอบแล้วเป็นสิทธิ... นิรันต์ ถึงแสง 20/10/2561 เวลา: 17:52:57 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ค่ะ... ศศิวิมล ป้องเพชร 19/10/2561 เวลา: 18:49:06 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ... วรัญญา เวียงแก้ว 18/10/2561 เวลา: 09:49:00 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ภานุวัฒน์ บุญโญ 16/10/2561 เวลา: 21:07:42 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.หน... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 19/10/2561 เวลา: 14:40:47 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 18/10/2561 เวลา: 10:21:06 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 16/10/2561 เวลา: 15:11:01 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 16/10/2561 เวลา: 14:11:32 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่.... สุดาวรรณ ทำทอง 11/10/2561 เวลา: 15:31:53 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.หน... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 11/10/2561 เวลา: 11:20:18 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ค่... นิภาภรณ์ อุดมแก้ว 11/10/2561 เวลา: 09:33:02 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... สุดาวรรณ ทำทอง 8/10/2561 เวลา: 15:13:55 1
แจ้งสิทธิว่างบุครข้าราชการ... พัฒนาวดี การุณย์ 1/10/2561 เวลา: 13:36:57 1
รายชื่อสิทธิ์ว่างที่เป็นบุตรราชการ... วิชาญ สอนเผือก 19/09/2561 เวลา: 13:01:41 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.... ทวีชัย ค้าขาย 14/09/2561 เวลา: 10:16:56 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ภานุวัฒน์ บุญโญ 14/09/2561 เวลา: 10:14:22 1
ปัญหาสิทธิอัตโนมัติไม่ถูกต้อง... จีรศักดิ์ สัวขุนทด 4/09/2561 เวลา: 10:36:58 1
รพ.สต.กระจายขอแจ้งสิทธิว่าง 1 รายเป... กาญจนา หูตาชัย 10/09/2561 เวลา: 11:22:39 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 12/09/2561 เวลา: 12:58:28 1
แจ้งสิทธิว่าง สิทธิข้าราชการ... พัฒนาวดี การุณย์ 3/09/2561 เวลา: 16:16:13 1

 
 
 

ศูนย์ OneStopService จังหวัดยโสธร ๕-๑๖ กพ.๒๕๖๑
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร๒๕๖๐
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...ชาญชัย เสี้ยวทอง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


     
     
   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn