ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... ...หน่วยบริการสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน หลังจากนั้นจะยกยอดไปเดือนต่อไป ..โดยเริ่มต้น ในวันที่ ๒๑ ของเดือน เนื่องจาก ฐานข้อมูลสิทธิว่างจังหวัดปรับให้ตรงกับ ฐาน สปสช. และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป

Username : *
Password : *

USERNAME :ใช้เลขปปช.นายทะเบียนบริการ

PASSWORD : รหัสหน่วยบริการ


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Datacenter (สปสช.)

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.
วันอังคาร ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3500 - 0
3501 เมืองยโสธร 70
3502 ทรายมูล 1
3503 กุดชุม 4
3504 คำเขื่อนแก้ว 8
3505 ป่าติ้ว 3
3506 มหาชนะชัย 7
3507 ค้อวัง 2
3508 เลิงนกทา 23
3509 ไทยเจริญ 2
รวม 120

หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน
เริ่ม...ข้อมูลในรอบเดือนต่อไป วันที่ ๒๑ ....
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 21-24 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม แจ้งสิทธิว่า... จิราวรรณ สุวรรณศรี 4/05/2561 เวลา: 13:22:32 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... กัญญาณัฐ บุญจันทร์ 10/05/2561 เวลา: 11:12:54 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 9/05/2561 เวลา: 10:54:46 1
ปัญหาสิทธิอัตโนมัติไม่ถูกต้อง... จีรศักดิ์ สัวขุนทด 17/05/2561 เวลา: 13:12:09 2
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... กัญญาณัฐ บุญจันทร์ 18/04/2561 เวลา: 10:01:06 1
รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม แจ้งสิทธิว่า... จิราวรรณ สุวรรณศรี 15/04/2561 เวลา: 13:04:34 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 11/04/2561 เวลา: 09:12:50 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่... ดวงใจ สังคะลุน 9/03/2561 เวลา: 08:59:17 3
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... กัญญาณัฐ บุญจันทร์ 20/03/2561 เวลา: 21:16:57 1
แจ้งสิทธิว่างมีเลข ID ซ้ำกันและสิท... จีรศักดิ์ สัวขุนทด 19/03/2561 เวลา: 17:32:40 1
แจ้งสิทธิว่างมีเลข ID ซ้ำกัน... พัฒนาวดี การุณย์ 19/03/2561 เวลา: 11:24:55 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่... วิชาญ สอนเผือก 15/03/2561 เวลา: 15:25:49 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.หน... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 14/03/2561 เวลา: 10:41:13 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... กัญญาณัฐ บุญจันทร์ 9/03/2561 เวลา: 22:59:58 1
รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม แจ้งสิทธิว่า... จิราวรรณ สุวรรณศรี 9/03/2561 เวลา: 18:25:58 1
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 21/02/2561 เวลา: 19:06:25 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... จิราวรรณ สุวรรณศรี 13/02/2561 เวลา: 15:13:35 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... วิชาญ สอนเผือก 18/02/2561 เวลา: 12:18:46 1
แจ้งสิทธิว่าง รพ.สต.โคกนาโก (03882)... สมชาย หาริกะ 13/02/2561 เวลา: 11:17:26 1
สิทธิว่าง รพ.สต.บกน้อย 03870... จิตร์สุดา อรจันทร์ 12/02/2561 เวลา: 15:43:33 1

 
 
 

ศูนย์ OneStopService จังหวัดยโสธร ๕-๑๖ กพ.๒๕๖๑
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร๒๕๖๐
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...ชาญชัย เสี้ยวทอง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


     
     
   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn