ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... ...หน่วยบริการสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน หลังจากนั้นจะยกยอดไปเดือนต่อไป ..โดยเริ่มต้น ในวันที่ ๒๑ ของเดือน เนื่องจาก ฐานข้อมูลสิทธิว่างจังหวัดปรับให้ตรงกับ ฐาน สปสช. และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป

Username : *
Password : *

USERNAME :ใช้เลขปปช.นายทะเบียนบริการ

PASSWORD : รหัสหน่วยบริการ


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Datacenter (สปสช.)

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.
วันอังคาร ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 238
3502 ทรายมูล 49
3503 กุดชุม 85
3504 คำเขื่อนแก้ว 77
3505 ป่าติ้ว 57
3506 มหาชนะชัย 55
3507 ค้อวัง 26
3508 เลิงนกทา 137
3509 ไทยเจริญ 40
รวม 764

หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน
เริ่ม...ข้อมูลในรอบเดือนต่อไป วันที่ ๒๑ ....
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 21-24 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจังสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... จงจิต สร้อยจักร 22/05/2562 เวลา: 10:46:12 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... นุสรา สิงหา 19/05/2562 เวลา: 16:36:46 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ พค62... จิตร์สุดา อรจันทร์ 10/05/2562 เวลา: 10:27:38 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ... เนตรนัยณา เสน่ห์พูด 1/05/2562 เวลา: 11:34:49 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ... เนตรนัยณา เสน่ห์พูด 24/04/2562 เวลา: 10:23:00 1
แจ้งสิทธิว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ... อานนท์ ขาวสะอาด 13/03/2562 เวลา: 14:01:18 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ... เนตรนัยณา เสน่ห์พูด 3/04/2562 เวลา: 15:21:37 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... ประนอม ขวานทอง 29/03/2562 เวลา: 09:44:56 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ร... ดวงใจ สังคะลุน 13/03/2562 เวลา: 14:07:23 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... วิโรจน์ สุวรรณคำ 4/03/2562 เวลา: 12:05:32 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ภานุวัฒน์ บุญโญ 3/03/2562 เวลา: 16:03:13 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ร... ลำดวน วงค์คำพันธ์ 13/02/2562 เวลา: 16:07:41 1
สิทิ์ว่าง ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ.ส.... สุดาวรรณ ทำทอง 12/02/2562 เวลา: 10:24:48 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ค่ะ... ศศิวิมล ป้องเพชร 18/01/2562 เวลา: 15:22:40 1
รายชื่อสิทธิ์ว่างที่ไม่ได้อยู่ในพื้... นิภาภรณ์ อุดมแก้ว 14/01/2562 เวลา: 09:43:41 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.หน... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 9/01/2562 เวลา: 13:09:50 1
แจ้งรายชื่อสิทธิ์ว่างที่ไม่สามารถขึ... อานนท์ ขาวสะอาด 27/12/2561 เวลา: 15:26:45 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ค่... นิภาภรณ์ อุดมแก้ว 26/12/2561 เวลา: 16:45:10 1
แจ้งสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... วริษา ชาวชายโขง 26/12/2561 เวลา: 09:32:35 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.หน... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 11/12/2561 เวลา: 15:21:43 1

 
 
 

ศูนย์ OneStopService จังหวัดยโสธร ๕-๑๖ กพ.๒๕๖๑
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร๒๕๖๐
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...ชาญชัย เสี้ยวทอง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


     
     
   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn