ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... ...หน่วยบริการสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน หลังจากนั้นจะยกยอดไปเดือนต่อไป ..โดยเริ่มต้น ในวันที่ ๒๑ ของเดือน เนื่องจาก ฐานข้อมูลสิทธิว่างจังหวัดปรับให้ตรงกับ ฐาน สปสช. และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป

Username : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Datacenter (สปสช.)

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.
วันอังคาร ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3500 - 0
3501 เมืองยโสธร 87
3502 ทรายมูล 4
3503 กุดชุม 5
3504 คำเขื่อนแก้ว 4
3505 ป่าติ้ว 3
3506 มหาชนะชัย 6
3507 ค้อวัง 4
3508 เลิงนกทา 18
3509 ไทยเจริญ 3
รวม 134

หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน
เริ่ม...ข้อมูลในรอบเดือนต่อไป วันที่ ๒๑ ....
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 21-24 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิว่าง รพ.สต.โคกนาโก (03882)... สมชาย หาริกะ 13/02/2561 เวลา: 11:17:26 1
สิทธิว่าง รพ.สต.บกน้อย 03870... จิตร์สุดา อรจันทร์ 12/02/2561 เวลา: 15:43:33 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... นรรถฐิยา ผลขาว 9/02/2561 เวลา: 15:10:48 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ ... จีรศักดิ์ สัวขุนทด 9/02/2561 เวลา: 09:55:07 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... วิโรจน์ สุวรรณคำ 8/02/2561 เวลา: 16:27:09 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... กัญญาณัฐ บุญจันทร์ 8/02/2561 เวลา: 15:42:48 1
แจ้งเคสสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 20/01/2561 เวลา: 16:19:25 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่คะ รพ.... ญดาธัญนันท์ กาลจักร 20/01/2561 เวลา: 08:32:16 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ ร... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 15/01/2561 เวลา: 11:27:29 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.... บัณดิษฐ สร้อยจักร 12/01/2561 เวลา: 10:23:45 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 10/01/2561 เวลา: 10:08:25 1
แจ้งสิทธิ์ว่างเป็นสิทธิ์ข้าราชการกร... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 9/01/2561 เวลา: 10:57:09 1
ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ 4 ใ... ดรรชนี เขียนนอก 8/01/2561 เวลา: 10:30:13 3
สิทธิว่างมีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ... เสน่ห์ มูลสาร 22/12/2560 เวลา: 18:55:21 1
แจ้งสิทธิว่างไปขึ้นที่อื่นแล้วครับ... รณรงค์ ผิวเรืองนนท์ 16/12/2560 เวลา: 17:27:24 1
สิทธิว่างมีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ... พัฒนาวดี การุณย์ 12/12/2560 เวลา: 10:23:41 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื่นที่... นิภาพร บุญยู้ 25/11/2560 เวลา: 09:52:31 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... วิโรจน์ สุวรรณคำ 14/11/2560 เวลา: 14:28:36 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 10/11/2560 เวลา: 10:03:09 1
สิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.... ดวงใจ สังคะลุน 9/11/2560 เวลา: 13:36:56 1

 
 
 

ศูนย์ OneStopService จังหวัดยโสธร ๕-๑๖ กพ.๒๕๖๑
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร๒๕๖๐
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...ชาญชัย เสี้ยวทอง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


     
     
   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn