:: กิจกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร::

มีหัวข้อทั้งหมด 128 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 10 หัวข้อ
วันที่ กิจกรรม สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย
13-14/07/2560 ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี และตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังของ รพ.สต.ในอำเภอกุดชุม
28/06/2560 ติดตามเตรียมความพร้อมสถานะการณ์การเงินการคลัง รพร.เลิงนกทา ก่อนการรับผู้ตรวจ คลิก!ดูรายละเอียด...>>> โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังของโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง
16/06/2560 ตรวจประเมินการบริหารการเงินการ คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดยโสธรปี 2560 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.มหาชนะชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังของ รพ.สต.ในเขตอำเภอมหาชนะชัย
15/06/2560 ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดปี 2560 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.มหาชนะชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารการเงินการคลัง รพ.สต.
7/06/2560 ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.คำเขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี รพ.สต.ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว
06/06/2560 ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ม.41 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> ห้องประชุม สปสช. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ม.41 เขต 10
5/06/2560 ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.เมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบํัญชี รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองยโสธร
2/06/2560 ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.เมืองยโสธร เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี รพ.สต.ในเขต.อำเภอเมือง
1/06/2560 ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.ไทยเจริญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี รพ.สต.ในเขตอำเภอไทยเจริญ
31/05/2560 ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปี 2560 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.ป่าติ้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและการบริหารการเงินการคลังของ รพ.สต.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

#กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#

[]